Regulamin

Regulamin sklepu LaBaby

§ 1. Definicje

                                                              

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. ADMINISTRATOR DANYCH, SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA:

LaBaby

Oriana Kozioryńska-Jurowicz

ul. Bociana 6B/2, 31-231 Kraków

NIP 7343363585

REGON 123185642

1.2. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.3. FORMULARZ DOSTAWY – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający klientowi określenie indywidualnych parametrów dostawy towarów.

1.4. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie (Sklepie Internetowym) umożliwiający utworzenie Konta Użytkownika.

1.5. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny 
w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.

1.6. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

1.7. KLIENT (USŁUGOBIORCA) – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży poprzez złożenie zamówienia za pomocą Sklepu Internetowego 
i która zaakceptowała niniejszy regulamin

1.8. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. 
(Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.9. KONTO UŻYTKOWNIKA (KONTO KLIENTA) – Usługa elektroniczna, dzięki której Klient może składać zamówienia, zarządzać swoimi danymi oraz sprawdzać informacje o zamówieniach. Usługa ta, oznaczona indywidualną nazwą (Loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę, stanowi zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy.

1.10. LOGIN – indywidualny adres e-mail Klienta, umożliwiający dostęp do Konta Użytkownika podawany podczas procesu rejestracji i używany do zarządzania Kontem.     

1.11. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o Produktach w Sklepie Internetowym oraz o tematyce rodzicielstwa.

1.12. PRODUKT (TOWAR) – dostępna w Sklepie internetowym rzecz będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.13. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

1.14. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta Użytkownika, dokonana poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego umożliwiająca zebranie danych potrzebnych do realizacji Zamówienia.

1.15. SKLEP, SKLEP INTERNETOWY, SKLEP INTERNETOWY LaBaby – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.lababy.pl za pośrednictwem, którego Klient dokonuje zakupów Produktów dostępnych w Sklepie.

1.16. STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.

1.17. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego między Usługodawcą (Sprzedawcą) a Usługobiorcą (Klientem).

1.18. USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.19. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy za pomocą strony internetowej Sklepu.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 

2.1. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego. Skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa.

2.2 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania lub usuwania.

2.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

2.4. Sklep Internetowy LaBaby jest wyłączną własnością i prowadzony jest przez:

LaBaby

Oriana Kozioryńska-Jurowicz

ul. Bociana 6B/2, 31-231 Kraków

NIP 7343363585

REGON 123185642

kontakt@lababy.pl

oriana.koziorynska@lababy.pl

tel. 512-058-078 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora)

2.5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi:

 • Umożliwia Klientowi zamawianie Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym www.lababy.pl
 • Udziela Klientowi informacji na temat Produktów dostępnych w Sklepie, warunków dostawy i płatności.
 • Umożliwia Klientowi zawarcie Umowy sprzedaży produktów za pomocą sieci Internet.

2.6. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Ceny znajdujące się w Sklepie internetowym podane są w złotówkach i zawierają podatek VAT, nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

2.7. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

2.8. Nazwy producentów i marki są własnością ich właścicieli. Prezentowane są w sklepie za ich zgodą w celach informacyjnych. Prezentowane przedmioty są jedynie informacją handlową nie zaś reklamą i mogą nieznacznie różnić się od wyglądu rzeczywistego.

2.9. Różnice pomiędzy wizualizacją poszczególnych przedmiotów dostępnych w Sklepie internetowym www.lababy.pl wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta nie mogą stanowić podstawy reklamacji.

2.10. Zamieszczone na stronie internetowej zdjęcia, opisy i wizualizacje stanowiące własność firmy LaBaby Oriana Kozioryńska-Jurowicz, producentów lub firm współpracujących nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie bez zgody właściciela strony.

 

§ 3. Prawa i obowiązki klienta (użytkownika)

 

3.1. Regulamin obowiązuje wszystkich Klientów sklepu niezależnie od formy składania zamówienia.

3.2. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3.3. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

3.4.  Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

3.5. Klient może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 14–dniowego terminu wypowiedzenia.

3.6. Klient ma prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego w terminie 30 dni od daty zaistnienia problemu, liczonych do dnia wpłynięcia do LaBaby reklamacji. Po tym terminie reklamacja nie zostanie rozpatrzona. Prawidłowo zgłoszona reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz dane adresowe osoby zgłaszającej nieprawidłowość, a także opis nieprawidłowości oraz datę jej wystąpienia. Reklamację należy przesłać na adres kontakt@lababy.plw tytule wpisując REKLAMACJA lub pisemnie na adres

LaBaby Oriana Kozioryńska-Jurowicz

ul. Bociana 6B/2, 31-231 Kraków,

z dopiskiem REKLAMACJA.

3.7. Użytkownik jest jedyną osobą upoważnioną do dokonywania operacji na swoim Koncie Użytkownika. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za działanie osób trzecich, którym Klient udostępnił Konto.

 

§ 4. Prawa i obowiązki usługodawcy

 

4.1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

4.2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.

4.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy, ograniczenia techniczne lub sprzętowe w sprzęcie, z którego Użytkownik korzysta podczas wizyt w sklepie internetowym, uniemożliwiające Użytkownikowi poprawne korzystanie ze Sklepu.

4.4. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

4.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia działalności Sklepu.

4.6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz do wprowadzania w nich zmian i aktualizacji.

4.7 Usługodawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych Ustawą o ochronie danych osobowych (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz Ustawą o świadczeniach usług drogą elektroniczną (ustawa z dnia 18 lipca 2002 r., Dz.U. z 2002 Nr. 144 poz. 1204 z późn. zm.).

 

§ 5. Zamówienia

5.1. Realizacja zamówienia jest możliwa w dwojaki sposób:

 • Poprzez zawarcie Umowy Sprzedaży po uprzedniej Rejestracji Klienta na stronie Sklepu, która polega na podaniu w Formularzu Rejestracyjnym, dostępnym na stornie internetowej sklepu, danych niezbędnych do realizacji Zamówienia. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienia formularza zamówienia.
 • Za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając e-mail, na adres: kontakt@lababy.pl. Zlecenie takie powinno zawierać nazwę i kod produktu, ilość. Należy podać również dane osobowe oraz wybrany przez siebie sposób dostawy i płatności.

5.2. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma e-mail z informacją o złożonym zamówieniu, sposobie opłacenia zamówienia oraz przybliżonym terminie realizacji. Dodatkowo Sklep zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia.

5.3. W przypadku wątpliwości, co do zamówienia, należy skontaktować się ze Sklepem przy pomocy poczty elektronicznej kontakt@lababy.pl, w treści podając numer Zamówienia.

5.4. Zamówienie, które nie zostanie opłacone w ciągu 7 dni roboczych od jego złożenia, zostaje anulowane.

5.5. Zamówienia zostają przekazane do wysyłki po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym sklepu.

5.6. Oferta www.lababy.pl nie przedstawia jego stanu magazynowego.

5.7. Zamówienie będzie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie wynikające z popełnienia przez Klienta błędu lub niedokładnego podania adresu dostawy.

5.8. Sklep zastrzega sobie prawo do:

 • Odmowy realizacji Zamówień wzbudzających wątpliwości Sprzedającego
 • Anulowania zamówienia, jeśli Formularz Zamówienia został wypełniony w sposób niepoprawny.

5.9. Jeśli zamówionego przez Klienta Towaru nie ma w magazynie, Sklep wysyła informację na adres e-mail podany w formularzu zamówienia lub kontaktuje się z Klientem telefonicznie z informacją jaki Towar jest obecnie dostępny w magazynie. Klient w takiej sytuacji może:

 • Zrezygnować z części lub całości zamówienia,
 • Wyrazić zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację Zamówienia.

5.10. Do każdego zamówienia Sklep wystawia fakturę. Jeśli przesyłka ma być zrealizowana dla firmy w formularzu zgłoszenia należy podać dane firmy wraz z NIP. Dokonanie zakupu na fakturę VAT jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Klienta na wystawienie faktury bez podpisu. Wystawienie faktury ma miejsce po skompletowaniu i gotowości Towaru do wysyłki.

5.11. Klient nie może anulować Zamówienia, które zostało już wysłane.

 

§ 6. Płatności

 

6.1. Ceny towarów na stronie internetowej www.lababy.pl nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszt wysyłki doliczany jest do zamówienia, prezentowany podczas realizacji zamówienia i jest pokrywany przez Klienta.

6.2. Klient może zapłacić za Towar wybierając jeden z następujących sposobów:

 • Przelew (przedpłata) na konto bankowe Sklepu

Po otrzymaniu informacji o należności za Towar i wysyłkę podaną przez Sklep w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.

Dane do przelewu:

LaBaby Oriana Kozioryńska-Jurowicz

ul. Bociana 6B/2, 31-231 Kraków

ING BANK ŚLĄSKI  92 1050 1445 1000 0092 0076 2087

W tytule proszę wpisać: imię i nazwisko oraz numer zamówienia.

 • Płatność online

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

Płatność w tym systemie to błyskawiczny przelew na konto odbiorcy, realizowana z większości banków, jak również za pomocą karty kredytowej.

 • Płatność przy odbiorze przesyłki, tzw. płatność za pobraniem

W przypadku wybrania tego typu płatności, doliczona zostanie opłata za pobranie w wysokości 4 zł (słownie: cztery złote).

6.3. Reklamacje związane z płatnościami składane przez Klientów powinny być kierowane bezpośrednio do Sklepu. Jeśli po weryfikacji okaże się, że wina nie leży po stronie Sklepu, reklamacja zostanie przekazana do firmy odpowiedzialnej za realizację płatności klienta. Obowiązują wtedy standardy reklamacji zgodne z regulaminem reklamacji danego systemu.

§ 7. Realizacja i dostawa zamówień

 

7.1. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji tylko i wyłącznie po opłaceniu Zamówienia w przeciągu 7 dni roboczych. W przeciwnym wypadku Zamówienie zostanie anulowane.

7.2.  Zakupione Towary dostarczane są pod adres wskazany przez Klienta w Formularzu Dostawy.

7.3. W chwili, gdy wszystkie zamówione Towary są skompletowane i gotowe do wysyłki, Klient jest informowany za pomocą e-maila o skompletowaniu Zamówienia i wysyłce Towaru.

7.4. Jeśli w magazynie zabraknie produktów objętych Zamówieniem, a domówienie ich nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep wyśle do Klienta wiadomość z prośbą o podjęcie decyzji o dalszym postepowaniu w realizacji Zamówienia. W przypadku rezygnacji z Zamówienia i dokonania odpłatności z góry – Sklep zwróci Klientowi należność za Towar niezwłocznie po anulowaniu Zamówienia.

7.5. Zmiany w wysyłce lub rezygnacja z Zamówienia są możliwe poprzez kontakt ze Sklepem za pomocą e-maila: kontakt@lababy.pl. Proszę w tytule wiadomości wpisać ANULACJA lub ZMIANA oraz podać numer Zamówienia. Zmiana ta jest możliwa, jeśli Towar nie został już wysłany.

7.6. Dostawa Towarów realizowana jest za pośrednictwem jednej z firm możliwych do wyboru w Formularzu Zamówienia. Cena dostawy podana jest w Zamówieniu.

7.7. Termin realizacji Zamówienia dla produktów aktualnie dostępnych na magazynie nie przekracza 2 Dni Roboczych od chwili zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Sklepu. W przypadku, gdy Towar jest niedostępny aktualnie na stanie, Termin realizacji może się wydłużyć, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

7.8. W przypadku przedłużającego się terminu doręczenia paczki po wysłaniu jej przez Sklep, należy poinformować o tym fakcie Sklep. W przypadku wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej, gdy paczka nie została doręczona w przeciągu 7 Dni Roboczych od daty nadania. W przypadku firmy kurierskiej w przeciągu 3 Dni Roboczych od daty nadania.

7.9. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu paczki podczas odbioru Towaru w obecności doręczyciela. Jeśli przesyłka nosi ślady zniszczenia lub uszkodzenia nie należy jej przyjmować, lecz w obecności doręczyciela sporządzić odpowiedni protokół odmowy przesyłki, którego wzór posiada doręczyciel.

7.10. W przypadku odmowy przyjęcia zamówionej i nieuszkodzonej przesyłki przez Klienta, jest to równoznaczne z odstąpieniem od umowy. Zamówiony towar wraca do sklepu, a Klient jest obciążony kosztami przesyłki.

§ 8. Koszt, sposoby i termin dostawy produktu

8.1 Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

8.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

8.3.1. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.

8.3.2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

8.3.3. Przesyłka do Paczkomatu, przesyłka do Paczkomatu pobraniowa.

8.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

8.4.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

8.4.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 9. Odstąpienie od umowy i wymiana towaru

9.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 9.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

9.1.1. pisemnie na adres: ul. Bociana 6B/2, 31-231 Kraków;

9.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@lababy.pl;

9.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Odstąpienie od umowy”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

9.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

9.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

9.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

9.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

9.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Bociana 6B/2, 31-231 Kraków.

9.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

9.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

9.8.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

9.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów

9.9.1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9.10. Klient może dokonać wymiany zakupionego Towaru, w ciągu 14 (czternaście) dni od daty otrzymania Towaru. Koszty wysyłki wymienianego Towaru w obie strony ponosi Klient. Do paczki należy dołączyć DOWÓD ZAKUPU. 

§ 10. Warunki reklamacji (Zgłoszenie niezgodności towaru z umową)

 

10.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

10. 2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres:

LaBaby Oriana Kozioryńska-Jurowicz

ul. Bociana 6B/2, 31-231 Kraków,

z dopiskiem REKLAMACJA

lub e-mailowo: kontakt@lababy.pl w tytule emaila wpisując REKLAMACJA.

10.3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres.

10.4. W przypadku odesłania reklamacji na adres:

LaBaby Oriana Kozioryńska-Jurowicz

ul. Bociana 6B/2, 31-231 Kraków

za pośrednictwem Poczty Polskiej, sklep internetowy www.lababy.pl zwróci Klientowi należność za przesyłkę. Warunkiem zwrotu jest podanie numeru konta bankowego przez Klienta.

10.5  Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa Klient.

10.6  Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

10.7. Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Większość Towarów objęta jest gwarancją ustalaną przez producenta, podstawą, której jest dowód zakupu.

10.8. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne powstałe z winy użytkującego zakupiony Towar. Jedynym rodzajem uszkodzeń mechanicznych podlegających reklamacji są uszkodzenia powstałe podczas dostawy Towaru. Towar uszkodzony podczas dostawy należy odesłać na adres siedziby firmy wraz z protokołem uszkodzenia sporządzonym przy odbiorze przesyłki w obecności kuriera lub przedstawiciela Poczty Polskiej.

10.9. Reklamacji nie podlegają również: naturalne zużywanie się Towaru, uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia) powstałe w wyniku użytkowania Towaru, uszkodzenia wynikłe ze złego dopasowania Towaru lub niewłaściwego użytkowania i konserwacji, jak również wady jawne widoczne w momencie otrzymania paczki, a niezgłoszone natychmiast po ich stwierdzeniu.

10.10. Różnice w wyglądzie Towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnice w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji i zwrotu Towaru.

 

 

§ 11. Ochrona danych osobowych

 

11.1. Składając w sklepie zamówienie w Sklepie, Klient zgadza się na wykorzystanie i przetwarzanie przez Sklep danych osobowych podanych w Formularzu zamówienia w stopniu niezbędnym do realizacji zamówień oraz celów ewidencyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 roku, nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

11.2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże Umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

11.3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, może także zwrócić się z prośbą o skreślenie go z listy klientów.

 

§ 12. Postanowienia końcowe

 

12.1. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

12.2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

12.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach) i Klient nie wypowiedział umowy o charakterze ciągłym w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw lub świadczeń nabytych Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub realizowane Zamówienia i zawarte Umowy sprzedaży, które realizowane będą na zasadach dotychczasowych. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy.

12.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

12.5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 25.12.2014

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl